Website Banner


   ขั้นตอนการขอติดตั้งไฟฟ้า

   
1.  ลูกค้าชำระค่าประกันความเสียหายจากการติดตั้งมาตรวัดไฟฟ้า และกำหนดวันโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
        พร้อมสิ่งปลูกสร้าง

   2.  บริษัทจัดเตรียมเอกสารสำหรับขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า พร้อมให้ลูกค้าเซ็นเอกสารที่ต้องเตรียม  

          เอกสารที่ต้องใช้

              -  ทะเบียนบ้านลูกค้า (และทะเบียนบ้านที่จะติดตั้ง)
              -  บัตรประจำตัวประชาชนของลูกค้า
              -  เอกสารสัญญาขายที่ดิน (ท.ด.13)
              -  ผังไฟ + เลขส่วนลด + แผนที่
              -  สัญญาซื้อขายไฟฟ้า
              -  ใบรับรองของบริษัท
              -  เอกสารสำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม
              -  เอกสารการมอบอำนาจ พร้อมอากรแสตมป์

   3.  เมื่อครบรอบบิลไฟฟ้าแล้ว ทางบริษัทจะทำการโอนสิทธิ์การใช้ไฟฟ้า และโอนเงินประกันการใช้
       ไฟฟ้าให้เป็นชื่อของลูกค้าในโอกาสต่อไป

   4. ค่าใช้จ่ายในการขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า แบบ 5 แอมป์
             -  ค่าขอมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่บ้านจัดสรร (แบบมีส่วนลด) ราคา 580 บาท
             -  ค่าเงินประกันการใช้ไฟฟ้า 300 บาท (สามารถขอคืนได้เมื่อทำการยกเลิกการใช้ไฟฟ้า
                โดยเก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐานแนบในการทำเรื่องขอคืน)
                     รวมค่าใช้จ่าย    880 บาท

   5.  ค่าใช้จ่ายในการขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า แบบ 15 แอมป์
             -  ค่าขอมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่บ้านจัดสรร (แบบมีส่วนลด) ราคา 1,550 บาท
             -  ค่าเงินประกันการใช้ไฟฟ้า 2,000 บาท (สามารถขอคืนได้เมื่อทำการยกเลิกการใช้ไฟฟ้า
                โดยเก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐานแนบในการทำเรื่องขอคืน)
                     รวมค่าใช้จ่าย    3,550 บาท
Current Pageid = 28